നെടുങ്കണ്ടം ഗ്യാങ്ങ് (ക്രൈം ത്രില്ലർ നോവൽ E Book)

 


നെടുങ്കണ്ടം ഗ്യാങ്ങ് 
(ക്രൈം ത്രില്ലർ നോവൽ E Book)

വിനോദ് നാരായണൻ

E Book Price Rs: 155 Nyna Books Discount price Rs: 49

ഇവിടത്തെ നിയമങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. 

അവരെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല, ശിക്ഷിക്കാന്നും ഉപദ്രവിക്കാനും 

വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിയമങ്ങളും നീതിനിർവഹണ സംവിധാനങ്ങളും. 

നിയമങ്ങളും പോലീസും കോടതിയുമൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത ചിലരുണ്ട്. 

ഈ കഥ അവരുടേതാണ്.


(You can pay with Google pay, Phone pay etc.

credit, debit cards and net banking. Your ebook will be available automatically

within a few seconds after payment. If not, please contact us.)